پرسشنامه استاندارد حالتهای روانشناختی مثبت رجایی وهمکاران (1390)

پرسشنامه استاندارد حالتهای روانشناختی مثبت رجایی وهمکاران (۱۳۹۰)

پرسشنامه استاندارد حالتهای روانشناختی مثبت ، توسط رجایی وهمکاران در سال ۱۳۹۰ تنظیم شده است .این پرسشنامه دارای۱۵ مولفه با ۹۶گویه  می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد حالتهای روانشناختی مثبت رجایی وهمکاران (۱۳۹۰)”