پرسشنامه روابط اجتماعی در محل کار مادسون 2005

پرسشنامه روابط اجتماعی در محل کار مادسون ۲۰۰۵

پرسشنامه روابط اجتماعی در محل کار مادسون ۲۰۰۵ توسط مادسون و همکاران (۲۰۰۵) طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۱۰ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه روابط اجتماعی در محل کار مادسون ۲۰۰۵”