پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران(2007)

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران(۲۰۰۷)

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی توسط لوتانز و همکاران در سال۲۰۰۷تنظیم شد.این پرسشنامه دارای ۴ مولفه با ۲۴ سوال پنج گزینه ای می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران(۲۰۰۷)”