پرسشنامه شخصیت برند آکر 1997

پرسشنامه شخصیت برند آکر ۱۹۹۷

پرسشنامه شخصیت برند آکر ۱۹۹۷ دارای ۲۹ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، این آمون پنج بعد صداقت، هیجان، شایستگی، کمال و سرسختی را مورد سنجش قرار می‎‌دهد، این آزمون توسط خوش خلق (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه شخصیت برند آکر ۱۹۹۷”