پرسشنامه استاندارد عدم تعادل تلاش – پاداش سیگریست

پرسشنامه استاندارد عدم تعادل تلاش – پاداش سیگریست

پرسشنامه استاندارد عدم تعادل تلاش – پاداش سیگریست در سال ۲۰۱۴ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۲۳سؤال و  ۳ مقیاس یا بُعد(تلاش ، پاداش ، تعهد بیش از حد) با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد عدم تعادل تلاش – پاداش سیگریست”