پرسشنامه مدیریت منابع انسانی هانگ و چانگ 2005

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی هانگ و چانگ ۲۰۰۵

پرسشنامه استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی هانگ و چانگ (۲۰۰۵) با ۱۴ گویه و هشت مولفه طراحی گردیده است. پرسشنامه مدیریت منابع انسانی دارای شیوه نمره‌گذاری و تعاریف مفهومی و عملیاتی است و همچنین  دارایی پایایی و روایی است و به دو طریق می‌توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد:
Continue reading “پرسشنامه مدیریت منابع انسانی هانگ و چانگ ۲۰۰۵”