پرسشنامه مدیریت دانش محقق ساخته

پرسشنامه مدیریت دانش محقق ساخته

پرسشنامه مدیریت دانش محقق ساخته مدل الگوی پایه ساختمانی (پروبست، روب و رومهارت) که این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال به صورت بسته پاسخ با طیف پنج گزینه‌­ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) می­‌باشد. 

Continue reading “پرسشنامه مدیریت دانش محقق ساخته”