پرسشنامه هوش هیجانی شوت 1998

پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸

پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸ توسط شوت و همکاران در سال ۱۹۹۸ و بر اساس الگوی اولیه هوش هیجانی مایر و سالووی (۱۹۹۰) ساخته شد. این مقیاس دارای ۳۳ سوال و ۳ بعد تنظیم هیجان، ارزیابی و بیان هیجان، بهره برداری از هیجان می­‌باشد. Continue reading “پرسشنامه هوش هیجانی شوت ۱۹۹۸”