پرسشنامه استاندارد مدیریت کارآفرینانه

پرسشنامه استاندارد مدیریت کارآفرینانه

پرسشنامه استاندارد مدیریت کارآفرینانه دارای ۴۵ سوال و ۸ بعد نوآوری، ریسک پذیری، پیشرو بودن، گرایش استراتژیک، فلسفه پاداش، ساختار مدیریت، فرهنگ کارآفرینی و رشد و توسعه می‌باشد و براساس مقیاس پنج گزینه‌­ای لیکرت تنظیم شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد مدیریت کارآفرینانه”