پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان 1388

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸ توسط حیدری و اخوان (۱۳۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸”

پرسشنامه استاندارد بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه استاندارد بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه استاندارد بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری CRM از دو بخش مشخصات نمونه و سوالات پرسشنامه تشکیل شده است. و دارای ۲۴ گویه و چهار زیر مقیاس یا بعد می‌­باشد.
Continue reading “پرسشنامه استاندارد بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری”