پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی 1388

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی ۱۳۸۸

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی ۱۳۸۸توسط اسکانلان و همکاران  (۱۳۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط دلدار(۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی ۱۳۸۸”