پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغلی اولدهام و هاكمن 1976

پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغلی اولدهام و هاکمن ۱۹۷۶

پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغلی اولدهام و هاکمن ۱۹۷۶ یا همان مقیاس خودگزارشی زمینه یابی تشخیص شغل، توسط اولدهام و هاکمن (۱۹۷۶) ساخته شده و توسط شکرکن و نعامی(۱۳۸۰) ترجمه شده است(به نقل از حسن شاهی، ۱۳۹۲). Continue reading “پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغلی اولدهام و هاکمن ۱۹۷۶”