پرسشنامه استاندارد درگیری شغلی کانونگو 1982

پرسشنامه استاندارد درگیری شغلی کانونگو ۱۹۸۲

برای بررسی درگیری شغلی از پرسشنامه استاندارد درگیری شغلی کانونگو ۱۹۸۲ (JIQ) بر اساس مدل کانونگو (۱۹۸۲) بهره گرفته شد. این پرسشنامه مشتمل بر ۱۰ گویه بود که به گونه تفکیکی و بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت درگیری شغلی را می‌سنجد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد درگیری شغلی کانونگو ۱۹۸۲”