پرسشنامه تاثیر ارزش درک شده برند بر امید مصرف کننده احمدی ۱۳۹۶ با ۲۷ گویه طراحی گردیده است و دارای ۹ زیر مقیاس می‌باشد. ارزش برند به ارزش شگرف ذاتی…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی مینتسبرگ ۱۹۷۹ با ۲۳ گویه طراحی گردیده است. دارای زیر مقیاس‌های پیچیدگی و رسمیت و تمرکز می‌باشد. قیمت : ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه راهبرد ارزیابی عملکرد ۶ سوال دارد و شیوه نمره‌گذاری این پرسشنامه ۶ ماده‌ای به صورت ۵ گزینه‌ای می‌باشد که دارای دو زیر مقیاس شایستگی محور و تساوی محور می‌باشد.…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد عملکرد در شغل هرسی و گلداسمیت ۱۹۸۱ توسط هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۱ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی،دارای۲۳گویه با۴بعد (عوامل فردی ،شغلی ،سازمانی ،محیطی)می باشدکه بر اساس مقیاس ۵گزینه ای تنظیم شده ­است. تعریف مفهومی :بدبینی سازمانی، یکی از موضوعات مهم رفتاری است که…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد تفاهم فکری والدین (FFS) در سال ۲۰۱۴توسط جاودان ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی۳مولفه با ۳۰ سؤال  ۵ گزینه‌ای می‌باشد.  تعریف مفهومی :تفاهم و هماهنگی فکری والدین عبارت از…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد جو روانی واجتماعی کلاس در سال ۱۹۹۵ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی۴ مولفه با ۲۰ سؤال  ۵ گزینه‌ای می‌باشد.  تعریف مفهومی :جو روانی عبارت است از رابطه عاطفی…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد معضلات اخلاقی حسابداران اکبری در سال ۱۳۹۷ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۹ سؤال با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد.  تعریف مفهومی : رفتار اخلاقی در حسابرسی یا…

۴۲,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی حسابداران وردی در سال ۲۰۰۰ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۱۵ سؤال و  ۵ زیرمقیاس یا بُعد(کارمند اخلاقی ، ارزش­های متعدد، مقاومت در مقابل تهدیدات، رعایت…

۴۲,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد احساس انسجام درسال۲۰۰۶توسط فلسنبرگ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی ۳۵سؤال با  ۳ مقیاس یا بُعد می‌باشد.  تعریف مفهومی :یک گرایش کلی که بیان می کند فردا یک احساس پویا…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)در سال ۱۹۹۷ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی۳مقیاس با۲۰سوال ۵گزینه‌ای می‌باشد.  مقیاس های پرسشنامه استاندارد ناگویی خلقی دارای  دشواری در تشخیص احساسات ،دشواری در توصیف…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی بوفاردوهمکاران درسال۱۹۹۵ساخته شد.این پرسشنامه دارایی۲مولفه با ۱۴سوال پنج گزینه ای می‌باشد.  تعریف مفهومی :اساس یادگیری خودتنظیمی بر این اصل استوار است زمانی که یادگیرندگان، خود مسئول…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)در سال ۱۹۸۸توسط کیان و همکاران تنظیم شد. این پرسشنامه‌  دارایی ۳۵گویه  می‌باشد.  تعریف مفهومی :مجموعه ای ازعلائم که فرد در واکنش به…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد خیانت زناشویی در سال ۲۰۰۶ توسط ینیسری وکوکدمیر ساخته شد. این پرسشنامه‌دارایی۶۵گویه ی پنج گزینه­ ای می‌باشد.  تعریف مفهومی : خیانت زناشویی (Marital infidelity) مسألهای تکان دهنده برای زوج…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

  پرسشنامه استانداردمقیاس مشکلات بین شخصی، درسال ۱۹۸۸توسط هرویتز وهمکاران تنظیم  شد.این پرسشنامه دارایی ۶۰گویه با ۶بعد می باشد . تعریف مفهومی :مشکلاتی هستند که در رابطه با دیگران تجربه…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد عدم تعادل تلاش – پاداش سیگریست در سال ۲۰۱۴ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۲۳سؤال و  ۳ مقیاس یا بُعد(تلاش ، پاداش ، تعهد بیش از حد) با…

۳۲,۰۰۰ ریال – خرید