پرسشنامه استاندارد همسرآزاری قهاری و همکاران ۱۳۸۴

پرسشنامه استاندارد همسرآزاری توسط قهاری و همکاران در سال۱۳۸۴ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای۳ولفه با ۴۴سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد گرایش به جراحی زیبایی سهیلی ۱۳۹۶

پرسشنامه استاندارد گرایش به جراحی زیبایی توسط سهیلی در سال۱۳۹۶ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۳ مولف با ۴۴ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی دورابجی ۲۰۰۸

پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی توسط دورابجی در سال ۲۰۰۸ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۸ بعد با ۳۵ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد پذیرش خود جیمبرلین و هاگا ۲۰۰۱

پرسشنامه استاندارد پذیرش خود توسط جیمبرلین و هاگا در سال ۲۰۰۱ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای  ۲ مولف با ۲۰ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی کانور وهمکاران ۲۰۰۰

پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی توسط کانور وهمکاران در سال ۲۰۰۰ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۳ مولفه با ۱۷ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری هاریسون گاف ۱۹۸۷

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری توسط هاریسون گاف در سال۱۹۸۷ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای۴۲ سوال پنج گزینه ای وتک عاملی می باشد.

پرسشنامه استاندارد پذیرش اجتماعی مارلو و کراون ۲۰۰۱

پرسشنامه استاندارد پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون در سال۲۰۰۱ طراحی و تدوین شد. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال دو گزینه ای (بلی وخیر) می باشد.

پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر و همکاران ۲۰۰۲

پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی توسط کسلر و همکاران در سال۲۰۰۲ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال پنج گزینه ای وتک عاملی می باشد.

پرسشنامه استاندارد تکانشگری بارت ۲۰۰۴

پرسشنامه استاندارد تکانشگری توسط بارت در سال ۲۰۰۴ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۳ مولفه با ۳۰ سوال پنج گزینه ای طیف لیکرت می باشد .

پرسشنامه استاندارد استرس والدین آبدین(۱۹۹۵)

 پرسشنامه استاندارد استرس والدین توسط آبدین در سال۱۹۹۵ اعتباریابی شد. این پرسشنامه دارای ۳ مولفه با ۳۶ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران(۲۰۰۷)

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی توسط لوتانز و همکاران در سال۲۰۰۷تنظیم شد.این پرسشنامه دارای ۴ مولفه با ۲۴ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی بهرامی (۱۳۸۱)

پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی توسط بهرامی در سال ۱۳۸۱ تنظیم شد . این پرسشنامه  دارای ۴ مولفه با ۲۰ سوال پنج گزینه ای می باشد .

پرسشنامه استاندارد سبک زندگی نشاط محور مام عزیزی ۱۳۹۰

پرسشنامه استاندارد سبک زندگی نشاط محور مام عزیزی ۱۳۹۰ شامل ۳۰ سوال با سه مولفه و طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد.

پرسشنامه استاندارد سلامت خانواده (FOS)

پرسشنامه استاندارد سلامت خانواده (FOS) هاوستات، اندرسون، پیرسی و … در سال۱۹۸۵ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲ مولفه با ۴۰ سوال می باشد .

پرسشنامه استاندارد استقلال عاطفی استنبرگ و سیلوربرگ (۱۹۸۶)

پرسشنامه استاندارد استقلال عاطفی توسط استنبرگ و سیلوربرگ در سال ۱۹۸۶ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۴ مولفه با ۱۶ سوال پنج گزینه ای می باشد .

پرسشنامه استاندارد حسابداری مدیریت زیست محیطی سولوویدا و لاتان۲۰۱۷

پرسشنامه استاندارد حسابداری مدیریت زیست محیطی سولوویدا و لاتان۲۰۱۷ شامل ۱۱ سوال با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد.