در پرسشنامه سرمایه اجتماعی محقق ساخته با مطالعه مبانی تئوریک موضوع مورد پژوهش، تحقیقات مشابه، اخذ نظر صاحب‌­نظران ابعاد مهم و مولفه­‌های هر بعد سرمایه اجتماعی مشخص شد. این ابعاد…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندار فرهنگ سازمانی زهیر (۲۰۱۱) دارای ۱۵ گویه و ۳ مؤلفه (فرهنگ رقابتی، فرهنگ بروکراتیک، فرهنگ جامعه مدار) می­‌باشد و شیوه نمره­‌گذاری آن طبق طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت انجام…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی (۲۰۰۰) دارای ۱۶ سوال می­‌باشد. این پرسشنامه دارای دو زیر مقیاس رفتار شهروندی سازمانی فردگرا و رفتار شهروندی سازمانی سازمان­گرا می­‌باشد. سوالات…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن (۲۰۰۹) دارای ۱۰ سوال می­‌باشد. در مورد هر سوال افراد باید گزینه‌­ای بین عدد ۱ تا ۵ را انتخاب نمایند که…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی کیم و لی (۱۹۹۵) دارای ۱۰ سوال می­‌باشد. در مورد هر سوال افراد باید گزینه‌­ای بین عدد ۱ تا ۵ را انتخاب نمایند که شرایط محیطی…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد انطباق پذیری مسیر شغلی ، در سال ۲۰۱۲ توسط ساویکاس وپورفلی تنظیم شد.این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه با ۴ بعد یا مقیاس می‌باشد. پرسشنامه استاندارد انطباق پذیری مسیر…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، دارایی۱۳ سوال با۴ مولفه می باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت تنظیم شده ­است. پرسشنامه استاندارد ارتباطات یکپارچه بازاریابی دارای ۴ مولفه…

رایگان – خرید

پرسشنامه استاندارد اضطراب کرونا ، دارای ۲ مولفه با ۱۸ گویه که بر اساس مقیاس پنج گزینه‌ای طیف لیکرت تنظیم شده ­است می‌باشد. پرسشنامه استاندارد اضطراب کرونا دارای ۲ بعد…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارتها لیپاک و همکارن ۲۰۰۶ توسط لیپاک و همکاران (۲۰۰۶) طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۳ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه خودکارآمدی محمودی و باکر ۲۰۱۶ طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۹ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، این آزمون توسط رستگار و…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت ۲۰۱۵ توسط گرا وانگ و هکت (۲۰۱۵) طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۱۸ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه عملکرد نام تجاری لاکستون ۲۰۱۴ توسط لاکستون و همکاران (۲۰۱۴) طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۱۰ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد. …

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه پایدار روتر ۲۰۱۸ توسط روتر و همکاران طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۱۸ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد،…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه مهارت های مدیران باچا ۲۰۱۲ توسط باچا (۲۰۱۲) طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۱۱ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد. این آزمون…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون ۲۰۰۴ توسط کامرون و همکاران (۲۰۰۴) طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۱۵ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد. این…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد انگیزه شغلی ،دارای ۵ زیر مقیاس (بعد ) با ۱۵ گویه که بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای طیف لیکرت تنظیم شده­‌است می‌باشد. تعریف مفهومی انگیزه شغلی انگیزه…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید