پرسشنامه استاندارد آموزشهای شهروندی، دارایی ۵۵ سوال با ۲ زیرمقیاس می باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت تنظیم شده ­است. تعریف مفهومی :آموزش شهروندی در واقع ارائه…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد بلوغ اجتماعی،توسط رائودر سال۱۳۸۹ ساخته شد. این پرسشنامه دارایی ۹۰ گویه با ۳ مولفه (کفایت شخصی ،اجتماعی ومیان فردی )می باشد. تعریف مفهومی :انسانها در سیر تکاملی خود…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد اعتماد به مدیر مایر و گاوین در سال ۲۰۰۷ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۱۰ سؤال یا گویه با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد.  تعریف مفهومی : مدیر…

۳۲,۰۰۰ ریال – خرید

  پرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه، دارایی ۲۱ گویه با ۳زیرمقیاس می باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت تنظیم شده ­است.   ابعادپرسشنامه استاندارد دلتنگی عاشقانه دارای اشتیاق به…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد اعتباربخشی بین المللی کانادایی، دارایی۳۶سوال ۵بعد می باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت تنظیم شده ­است.   ابعاد پرسشنامه استاندارد اعتباربخشی بین المللی کانادایی دارای ارتباطی…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد عملکرد ارتباطات بازاریابی، دارایی۵ گویه با ۲ زیرمقیاس می باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت تنظیم شده ­است. تعریف مفهومی :ارتباطات بازاریابی فرایند نمایش مجموعه ای…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، دارایی۱۳ سوال با۴ مولفه می باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت تنظیم شده ­است. پرسشنامه استاندارد ارتباطات یکپارچه بازاریابی دارای ۴ مولفه…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد معنویت درمحیط کار ،توسط میلیمان وهمکارانش در سال ۲۰۰۳تنظیم شد. این پرسشنامه‌­ دارایی ۲۰ گویه با ۳زیرمقیاس می باشد.  پرسشنامه استاندارد معنویت درمحیط کار دارای ۳ زیرمقیاس ،کار…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی ادارک شده، دارایی۷ سوال می باشد که بر اساس مقیاس پنج گزینه­ ای لیکرت تنظیم شده ­است. تعریف مفهومی :فرهنگ یادگیری بر روی ارزش ها، باورها…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد بلوغ عاطفی توسط یاشویر سینک و بهارگاوا ساخته شده است.این پرسشنامه‌­ دارایی۵۸ سوال با ۵ مقیاس (بُعد) می‌باشد.  تعریف مفهومی :یعنی اینکه فرد به حدی از پختگی احساسی…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد سنجش معنویت در سال۱۹۸۶توسط هال و ادواردز ساخته شد. این پرسشنامه‌­ دارایی ۵۴ سوال با ۲ مولفه (بعد ) می باشد . پرسشنامه استاندارد سنجش معنویت هال و…

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز رهبر و عبدالوحید در سال ۲۰۱۱ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۱۵ سؤال و  ۳ زیرمقیاس یا بُعد(برچسپ زیست محیطی، نام تجاری(برند) زیست محیطی ، تبلیغات…

۴۲,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف کننده آیزون و فشبن در سال ۲۰۰۳ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۱۴ سؤال و  ۳ زیرمقیاس یا بُعد(نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده )…

۳۲,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی لیاو در سال ۲۰۰۹ ساخته شد. این پرسشنامه‌  دارایی  ۲۲ سؤال یا گویه با طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای می‌باشد.  تعریف مفهومی : بازاریابی داخلی عبارت است…

۳۲,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت کارول ۲۰۱۰ دارای ۲۴ گویه می‌باشد و شش بعد مسئولیت اجتماعی کارکنان، مسئولیت اجتماعی مشتریان، مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاران، مسئولیت اجتماعی شرکت در اجتماع، مسئولیت اجتماعی…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

به منظور سنجش عامل خودتنظیمی دانش آموزان می‌توان از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ استفاده کرد. این پرسشنامه ۴۷ سؤالی است که دارای ۲۲ سوال راهبردهای یادگیری و ۲۵ سؤال…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید