پرسشنامه استاندارد ناسازگاری عاطفی

پرسشنامه استاندارد ناسازگاری عاطفی توسط داچ (نارینگ و همکاران) در سال ۲۰۰۷ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۴ مولفه با ۱۲ سوال پنج گزینه ای می باشد .

پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل

  پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل توسط  والومبا و همکاران در سال ۲۰۰۸ اعتبار یابی شد. این پرسشنامه  دارای ۴ مولفه با ۱۶ سوال  پنج گزینه ای می باشد .

پرسشنامه استاندارد تعهد عاطفی

پرسشنامه استاندارد تعهد عاطفی توسط میر و همکاران در سال ۱۹۹۳ اعتبار یابی شد. این پرسشنامه  دارای ۶ سوال  پنج گزینه ای می باشد .

پرسشنامه استاندارد بهزیستی عاطفی دانیلز ۲۰۰۰

پرسشنامه استاندارد بهزیستی عاطفی توسط دانیلز در سال ۲۰۰۰ تنظیم شد این پرسشنامه  دارای ۲ مولفه با۶ سوال پنج گزینه ای می باشد .

پرسشنامه استاندارد تاب آوری کارکنان

پرسشنامه استاندارد تاب آوری کارکنان توسط بلاک و کرمن در سال ۱۹۹۶ تنظیم شد این پرسشنامه  دارای ۱۴ سوال پنج گزینه ای  می باشد .

پرسشنامه استاندارد خستگی مزمن

پرسشنامه استاندارد خستگی مزمن توسط چالدر در سال ۱۹۹۳ تنظیم شد این پرسشنامه  دارای ۱۴ سوال با ۲ مولفه خستگی جسمی و ذهنی می باشد .

پرسشنامه استاندارد احساس آنومی

پرسشنامه استاندارد احساس آنومی دارای ۳ مولفه (آنومی اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی) با ۵۰ سوال پنج گزینه ­ای می‌باشد .

پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی

پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی توسط داینر و همکاران در سال ۱۹۸۵ اعتباریابی شد. این پرسشنامه دارای ۸ سوال پنج گزینه ای می‌باشد .

پرسشنامه استاندارد خود پنداره شغلی

پرسشنامه استاندارد خود پنداره شغلی در سال ۱۳۷۶ توسط شفیع آبادی ورضایی اعتبار یابی شد . این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه پنج گزینه ای می باشد  .

پرسشنامه استاندارد کسب موفقیت

پرسشنامه استاندارد کسب موفقیت در سال ۱۳۸۷ ساخته شد . این پرسشنامه دارای ۲۳ گویه می باشد که براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است.

پرسشنامه استاندارد عزت نفس

پرسشنامه استاندارد عزت نفس در سال ۱۳۸۸ توسط لویس ژندا ساخته شد . این پرسشنامه دارای ۴۰ گویه با ۳ بعد می باشد .

پرسشنامه استاندارد خودشکوفایی

پرسشنامه استاندارد خودشکوفایی در سال ۱۳۹۰ توسط  نبوی آل ساخته شد . این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه ی پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد افسردگی پس از زایمان

پرسشنامه استاندارد افسردگی پس از زایمان در سال ۱۹۷۱ توسط بک ساخته شد . این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه ی ۴ گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد همدلی عاطفی

پرسشنامه استاندارد همدلی عاطفی درسال ۱۹۸۳ توسط دیویس تنظیم شد . این پرسشنامه دارای ۳ بعد با ۱۹ گویه پنج گزینه ای می‌باشد.

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال مشتمل بر ۲۲ جفت سوال متناظر است که بر اساس مقیاس پنج گزینه­‌ای لیکرت (عدد۱، کاملا مخالف تا عدد۵، کاملا موافق) تهیه شده و شامل […]

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵ توسط بهرامی (۱۳۷۵) ترجمه گردید. این آزمون۴۰ گویه دارد و بدون مقیاس و سوال معکوس می‌­باشد و هر ماده یک موقعیت بخصوص […]