پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر 1996

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ۱۹۹۶

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ۱۹۹۶ شامل گویه‌­های ۱ تا ۳، تعهد پیوستگی شامل گویه­‌های ۴ تا ۶ و تعهد همانندسازی شده شامل گویه‌­‌های ۷ تا ۹ می‌­باشد. این پرسشنامه در پژوهش سلطان‌زاده(۱۳۹۱) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ۱۹۹۶”

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر 1974

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی پورتر ۱۹۷۴

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی پورتر ۱۹۷۴ (OCQ) توسط پورتر و همکاران ساخته شده است. این پرسشنامه در سال ۱۳۷۰ در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اهواز، توسط دکتر شکرکن و پاکاری ترجمه و تنظیم شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی پورتر ۱۹۷۴”