پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني آلن و لي (2000)

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی ۲۰۰۰

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی (۲۰۰۰) دارای ۱۶ سوال می­‌باشد. این پرسشنامه دارای دو زیر مقیاس رفتار شهروندی سازمانی فردگرا و رفتار شهروندی سازمانی سازمان­گرا می­‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی ۲۰۰۰”

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی کیم و لی (1995)

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی کیم و لی ۱۹۹۵

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی کیم و لی (۱۹۹۵) دارای ۱۰ سوال می­‌باشد. در مورد هر سوال افراد باید گزینه‌­ای بین عدد ۱ تا ۵ را انتخاب نمایند که شرایط محیطی را با توجه به موقعیت­‌های متفاوت کارکنان می‌سنجد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد جو سازمانی کیم و لی ۱۹۹۵”