پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف 2001

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف ۲۰۰۱

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف ۲۰۰۱ بر پایه مدل نیفه(۲۰۰۱) تدوین شده است و شامل مؤلفه‌های (چشم اندازمشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش، تفکرسیستمی) می باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف ۲۰۰۱”

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی 1379

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹ توسط علوی(۱۳۷۹) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه  دارای ۹ سؤال است که پاسخ هر یک از مواد در مقیاس پنج درجه‌ای (اصلاً یا بسیار کم، به‌ندرت یا کم، بعضی وقت‌ها یا متوسط، بیشتر وقت‌ها یا زیاد، و همیشه یا خیلی زیاد) قابل رتبه‌بندی است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹”

پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ 1997

پرسشنامه استاندارد سبکهای تفکر استرنبرگ ۱۹۹۷

پرسشنامه استاندارد سبکهای تفکر استرنبرگ ۱۹۹۷ (قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه): که بر پایه نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ استوار است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد سبکهای تفکر استرنبرگ ۱۹۹۷”

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده و مریم سالار 1389

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹ یک ابزار محقق ساخته می‌باشد. با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریفات شناختی استفاده شد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹”

پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی شهلایی 1390

پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی شهلایی ۱۳۹۰

پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی شهلایی ۱۳۹۰ توسط شهلایی (۱۳۹۰) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۳ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، پرسشنامه در طول فرایند تحقق توسط پژوهشگر اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی شهلایی ۱۳۹۰”

پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغلی اولدهام و هاكمن 1976

پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغلی اولدهام و هاکمن ۱۹۷۶

پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغلی اولدهام و هاکمن ۱۹۷۶ یا همان مقیاس خودگزارشی زمینه یابی تشخیص شغل، توسط اولدهام و هاکمن (۱۹۷۶) ساخته شده و توسط شکرکن و نعامی(۱۳۸۰) ترجمه شده است(به نقل از حسن شاهی، ۱۳۹۲). Continue reading “پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغلی اولدهام و هاکمن ۱۹۷۶”

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان 1388

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸ توسط حیدری و اخوان (۱۳۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸”

پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز رعنایی و یاری 1391

پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز رعنایی و یاری ۱۳۹۱

پرسشنامه آمیخته‌های بازاریابی سبز رعنایی و یاری ۱۳۹۱ توسط رعنایی و یاری (۱۳۹۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۳۲ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز رعنایی و یاری ۱۳۹۱”