پرسشنامه استاندارد امید میلر 1987

پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷

پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷ توسط میلر (۱۹۸۷) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۴۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط حسامپور (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷”

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی 1387

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷ توسط اجتهادی و شاه طلبی تنظیم و تدوین شده است. پرسشنامه مذکور شامل ۶۶ سوال است که از  شش مؤلفه تشکیل شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷”

پرسشنامه استاندارد بررسی کارکرد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی حمزه ای1396

پرسشنامه استاندارد بررسی کارکرد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی حمزه ای۱۳۹۶

پرسشنامه استاندارد بررسی کارکرد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی حمزه ای۱۳۹۶ توسط حمزه ای(۱۳۹۶) طراحی و اعتبار یابی شده است، پرسشنامه شامل ۴۲ سوال بسته پاسخ می باشد، 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد بررسی کارکرد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی حمزه ای۱۳۹۶”

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک 1984

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک ۱۹۸۴

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک ۱۹۸۴ توسط ادواردز و کلیپاتریک (۱۹۸۴) ساخته شده است. آنان این پرسشنامه را از میان ۱۱۵ گفته و عبارت که در ارتباط با دلبستگی شغلی بوده و از طریق مذاکره با دیگران، پرسشنامه مذکور را به ۲۰ سوال تنظیم و مورد استفاده قرار دادند. Continue reading “پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک ۱۹۸۴”

پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان 1988

پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان ۱۹۸۸

پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان ۱۹۸۸ بر اساس مدل رفتار‌های فرانقشی ارگان (۱۹۸۸) می‌باشد. این پرسشنامه شامل موارد وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت مدنی، جوانمردی و احترام و تکریم است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان ۱۹۸۸”

پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی 1391

پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی ۱۳۹۱

پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی ۱۳۹۱ توسط احمدی و همکاران (۱۳۹۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد احمدی ۱۳۹۱”