پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی ثنایی 1375

پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی ثنایی ۱۳۷۵

پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی ثنایی ۱۳۷۵: طرح اولیه این پرسشنامه توسط ترابی و زیر نظر ثنایی (۱۳۷۵) تهیه و تنظیم شد که هفت بعد یا زمینه تعارض زناشویی را اندازه گیری می‌کند. این ابعاد عبارتند از:

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی ثنایی ۱۳۷۵”