پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷

پرسشنامه استاندارد امید میلر ۱۹۸۷ توسط میلر (۱۹۸۷) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۴۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط […]

پرسشنامه استاندارد احساس حقارت یائو و همکاران ۱۹۹۷

پرسشنامه استاندارد احساس حقارت توسط یائو و همکاران در سال ۱۹۹۷تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲ بعد با ۳۴ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد نشخوار خشم

پرسشنامه استاندارد نشخوار خشم توسط ساکودولسکی و همکاران در سال ۲۰۰۱تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۵ بعد با ۱۹ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد انگیزش تدریس معلم گوک ۲۰۱۰

پرسشنامه استاندارد انگیزش تدریس معلم توسط گوک در سال ۲۰۱۰تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی سوانسون و هیل ۱۹۹۳

پرسشنامه استاندارد رفتار اخلاقی توسط سوانسون و هیل در سال ۱۹۹۳ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد استدلال اخلاقی رست و همکاران ۱۹۷۳

پرسشنامه استاندارد استدلال اخلاقی توسط رست و همکاران در سال ۱۹۷۳تنظیم شد. این پرسشنامه دارای۱۲ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان ۲۰۰۴

پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی توسط دسی و رایان در سال ۲۰۰۴تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران ۱۳۷۹

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی توسط نانچیان و همکاران در سال۱۳۷۹تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد تکنولوژی آموزشی

پرسشنامه استاندارد تکنولوژی آموزشی دارای ۲۴ سوال که بر اساس مقیاس پنج گزینه ­ای لیکرت تنظیم شده ­است می باشد.

پرسشنامه استاندارد خودشناسی انسجامی قربانی و همکاران ۲۰۰۸

پرسشنامه استاندارد خودشناسی انسجامی توسط قربانی و همکاران در سال۲۰۰۸تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده سامانی ۱۳۸۱

پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده توسط سامانی در سال ۱۳۸۱تنظیم شد. این پرسشنامه دارای۸ مولفه با ۲۸ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد خودگسستگی دختران هگینز ۱۹۸۷

پرسشنامه استاندارد خودگسستگی دختران توسط هگینز در سال ۱۹۸۷تنظیم شد. این پرسشنامه دارای۳ مولفه با ۳۹ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد بحران هویت احمدی ۱۳۷۶

پرسشنامه استاندارد بحران هویت توسط احمدی در سال ۱۳۷۶ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای۱۰مولفه با ۴۰ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد ادراک لیاقت هارتر ۱۹۸۹

پرسشنامه استاندارد ادراک لیاقت توسط هارتر در سال ۱۹۸۹تنظیم شد. این پرسشنامه دارای۴ مولفه با ۴۸ سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن ۱۹۹۱

پرسشنامه استاندارد ترس از صمیمیت توسط دسکاتنر و تلن در سال ۱۹۹۱تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲ مولف با ۳۵سوال پنج گزینه ای می باشد.

پرسشنامه استاندارد وسواس فکری – عملی فوآ و همکاران ۲۰۰۲

پرسشنامه استاندارد وسواس فکری – عملی توسط فوآ و همکاران در سال ۲۰۰۲ تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۶ مولف با ۱۸سوال پنج گزینه ای می باشد.