پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیف ۲۰۰۱ بر پایه مدل نیفه(۲۰۰۱) تدوین شده است و شامل مؤلفه‌های (چشم اندازمشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش، تفکرسیستمی) می باشد. پرسشنامه…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد رفتار دینی والدین علوی ۱۳۷۹ توسط علوی(۱۳۷۹) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه  دارای ۹ سؤال است که پاسخ هر یک از مواد در مقیاس پنج درجه‌ای (اصلاً…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان لست ۱۹۹۳ یکی از معتبرترین و پرمصرف­ترین آزمون‌­های اضطراب برای کودکان و نوجوانان است که توسط لست، ۱۹۹۳ طراحی و اعتباریابی شده است. این مقیاس به…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد سبکهای تفکر استرنبرگ ۱۹۹۷ (قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه): که بر پایه نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ استوار…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و همکاران ۱۹۹۶ جهت بررسی سلامت سازمانی استفاده می‌شود. پرسشنامه مذکور دارای ۴۴ گویه است.  هفت بعد سلامت سازمانی یعنی: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه‌گری،…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد خود پنداره ساراسوت ۱۹۸۱ توسط راج کمار ساراسوت ساخته شد. پرسشنامه‌­ی ساراسوت شامل ۴۸ سؤال پنج گزینه‌­ای است و دارای ۶ بعد جداگانه می­‌باشد که هر بعد ۸…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد تحریفات شناختی عبدالله زاده ۱۳۸۹ یک ابزار محقق ساخته می‌باشد. با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریفات شناختی استفاده شد.  پرسشنامه مورد نظر شامل ۲۰…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد فعالیت بدنی شهلایی ۱۳۹۰ توسط شهلایی (۱۳۹۰) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۳ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، پرسشنامه در…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد ویژگیهای شغلی اولدهام و هاکمن ۱۹۷۶ یا همان مقیاس خودگزارشی زمینه یابی تشخیص شغل، توسط اولدهام و هاکمن (۱۹۷۶) ساخته شده و توسط شکرکن و نعامی(۱۳۸۰) ترجمه شده…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸ توسط حیدری و اخوان (۱۳۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز رعنایی و یاری ۱۳۹۱ توسط رعنایی و یاری (۱۳۹۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۳۲ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه رضایت از شغل سلاسی ۱۹۷۸ توسط سلاسی (۱۹۷۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی ۱۳۸۸توسط اسکانلان و همکاران  (۱۳۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد،…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد معنا در زندگی ،درسال ۲۰۰۶ توسط استیگر وهمکاران  تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲ بعد با ۱۰ سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد . تعریف مفهومی معنا در زندگی  معنا…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد سنجش تفرد دارای ۲۰ گویه می‌باشد . این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه‌­ای لیکرت تنظیم شده­‌است. تعریف مفهومی سنجش تفرد سنجش تفرد : تفرد، دست کم واجد…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی، درسال ۱۹۸۰توسط فورسیث تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲ بعد با ۲۰گویه پنج‌‎گزینه‌ای می‌باشد . تعریف مفهومی طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی  طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید