پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال مشتمل بر ۲۲ جفت سوال متناظر است که بر اساس مقیاس پنج گزینه­‌ای لیکرت (عدد۱، کاملا مخالف تا عدد۵، کاملا موافق) تهیه شده و شامل […]

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵ توسط بهرامی (۱۳۷۵) ترجمه گردید. این آزمون۴۰ گویه دارد و بدون مقیاس و سوال معکوس می‌­باشد و هر ماده یک موقعیت بخصوص […]

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS)

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS) دارای ۱۵ سوال می‌باشد. این آزمون فاقد زیرمقیاس می‌باشد. شیوه‌ی نمره‌گذاری آن از دو گذینه بلی و خیر تشکیل شده است.

پرسشنامه مهارت های مدیران باچا ۲۰۱۲

پرسشنامه مهارت های مدیران باچا ۲۰۱۲ توسط باچا (۲۰۱۲) طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۱۱ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

پرسشنامه استاندارد جو سازمان هالپین و کرافت ۱۹۶۳

پرسشنامه استاندارد جو سازمان هالپین و کرافت ۱۹۶۳ طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه دارای ۳۴ گویه است.

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷ توسط اجتهادی و شاه طلبی تنظیم و تدوین شده است. پرسشنامه مذکور شامل ۶۶ سوال است که از  شش مؤلفه تشکیل شده […]

پرسشنامه بزهکاری نوجوانان شامبیاتی ۱۳۷۹

پرسشنامه بزهکاری نوجوانان شامبیاتی (۱۳۷۹) از سه عامل احساس فشار اجتماعی، کنترل اجتماعی، همنشینی افتراقی تشکیل شده است.

پرسشنامه تاثیر ارزش درک شده برند بر امید مصرف کننده احمدی ۱۳۹۶

پرسشنامه تاثیر ارزش درک شده برند بر امید مصرف کننده احمدی ۱۳۹۶ با ۲۷ گویه طراحی گردیده است و دارای ۹ زیر مقیاس می‌باشد.

پرسشنامه استاندارد کیفیت بسته بندی محصول

پرسشنامه استاندارد کیفیت بسته بندی محصول درسال ۲۰۰۵ توسط, ویلارجو و سانچز  تدوین شد. این پرسشنامه دارای ۴ بعد با ۱۲ گویه می‌باشد.

پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید مصرف کننده هاشمی ۱۳۹۶

پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید مصرف کننده هاشمی ۱۳۹۶ دارای ۵ سوال بدون مولفه می‌باشد.

پرسشنامه استاندارد شایستگی های مدیریتی

پرسشنامه استاندارد شایستگی های مدیریتی ،درسال۲۰۰۶ توسط بروگولت و همکاران  ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۵ بعد با ۳۰ گویه می‌باشد .

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷  دارای ۲۳ سوال با ۵ مولفه‌ تجربه حسی ، تجربه احساسی، تجربه شناختی، تجربه رفتاری و تجربه اجتماعی می‌باشد.

پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (۱۳۹۹)

پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (۱۳۹۹)  دارای ۳۰ سوال با ۶ مولفه‌ عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی، منابع انسانی، عوامل فنی سیستمی، قوانین و مقررات و […]

پرسشنامه استاندارد بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی رسانه‌های اجتماعی ،درسال۲۰۱۲ توسط کیم وکیو ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۵ بعدبا ۱۱ گویه می‌باشد .

پرسشنامه استاندارد مهار هیجانی

پرسشنامه استاندارد مهار هیجانی،درسال ۱۹۸۷ توسط راجر و نشوور ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۴ بعد باد۵۶ گویه ی دو گزینه ای می‌باشد .

پرسشنامه استاندارد افشاگری حسابداران آلین (۲۰۱۶)

پرسشنامه استاندارد افشاگری حسابداران آلین (۲۰۱۶) دارای ۷ سوال با ۲ مولفه‌، افشاگری  داخلی و افشاگری  خارجی می‌باشد.