پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر ۱۹۹۰ دارای ۲۲ سوال و دارای سه زیر مقیاس مشتری گرایی و رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی می­‌باشد و از طیف پنج گذینه­‌ای…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی پورتر ۱۹۷۴ (OCQ) توسط پورتر و همکاران ساخته شده است. این پرسشنامه در سال ۱۳۷۰ در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اهواز، توسط دکتر…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۱۹۷۷ (MSQ) یک پرسشنامه استاندارد می‌باشد و به صورت گسترده برای سنجش رضایت در مشاغلی شامل کارخانه‌­ها، کارهای تولیدی، مدیریت، آموزش، مشاغل مرتبط با سلامت…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان اسپریتزر ۱۹۹۵ شامل ۱۵ سؤال و چهار بعد موثر بودن، معنی داری، احساس شایستگی و حق انتخاب (خود تعیینی) می‌­باشد. طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مرمن ۱۹۹۳ شامل ۲۴ سؤال و چهار بعد عدالت توزیعی، عدالت روی‌ه­ای و عدالت مراود‌ه‌­ای و عدالت اخلاقی می‌­باشد. طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای نمره‌­گذاری…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه چابک سازی سازمانی ریموند و لوکوان ۱۹۸۸ دارای هفت مولفه­‌ی انعطاف پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغییر، سرعت، یکپارچگی و کاهش پیچیدگی، همکاری متقابل و کارکردهای مدیریتی خواهد بود.  این پرسشنامه…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه مدیریت دانش محقق ساخته مدل الگوی پایه ساختمانی (پروبست، روب و رومهارت) که این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال به صورت بسته پاسخ با طیف پنج گزینه‌­ای (خیلی زیاد، زیاد،…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵ دارای ۲۷ سوال به صورت بسته پاسخ با طیف پنج گزینه­‌ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) و این آزمون…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه سـنجش ابعـاد فرآینـد محوری کـریم بیـات ۱۳۸۷ دارای ۳۳ گویه می­‌باشد و مولفه‌های ساختار فرآیند، نگرش­‌ها و باورهای فرآیند، چارچوب فرآیند، اهداف و استراتژی­‌های عملیاتی فرآیند،مدیریت عملکرد فرآیند و…

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استفن رابینز ۱۹۸۷ دارای ۱۶ گویه می‌­باشد و مولفه‌­های پیچیدگی، رسمیت و تمرکز را مورد بررسی قرار می‌­دهد.  این پرسشنامه بر اساس طیف ۵تایی لیکرت (با…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مدرسه موتون وهمکاران در سال ۱۹۹۳ توسط موتون وهمکاران ساخته شده است .این پرسشنامه دارای ۳ مولفه با ۲۰ گویه می باشد. تعریف مفهومی : دلبستگی…

۵۵,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) برای اولین بار توسط اندلر و پارکر در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است و در ایران توسط اکبرزاده، ترجمه و هنجاریابی…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد اضطراب شغلی فیلیپ-رایس که مورد تأئید انیستیتوی بهداشت روانی آمریکا با قابلیت اعتماد ۰.۹۲ می‌­باشد، در این مطالعه استفاده می­‌شود. این پرسشنامه حاوی ۵۷ سوال و شامل سه…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک گلدمن در سال ۲۰۰۱ توسط گلدمن ساخته شده است .این پرسشنامه دارای ۱۵ مولفه با ۵۹ گویه می باشد. تعریف مفهومی : تفکر استراتژیک به عنوان…

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرخت در سال ۲۰۰۲ توسط  آلبرخت ساخته شده است .این پرسشنامه دارای ۷ مولفه با ۲۱ گویه می باشد. تعریف مفهومی : ماندگاری پویا و رو…

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید

پرسشنامه استاندارد فرسودگی زناشویی (CMB) یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه‌­گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوج­‌ها طراحی گردیده است. CMB از یک ابزار خود سنجی دیگری که برای…

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید